De Stichting Internationaal Lied Festival Zeist (ILFZ) is medio 2015 opgericht met het doel jaarlijks een internationaal klassiek liedfestival in Zeist te organiseren. Het festival wil:

 • een podium geven aan nationale en internationale topmusici, zowel gerenommeerd als aanstormend;
 • de klassieke zangkunst voor een breed publiek toegankelijk maken;
 • nieuwe interpretaties van klassiek werk de ruimte geven;
 • talentontwikkeling stimuleren door masterclasses en door samenwerkingsverbanden aan te gaan met amateurmusici.

De initiatiefnemers van het ILFZ hebben in het voorjaar van 2016 in Zeist een eerste zeer succesvol festival georganiseerd rond de klassieke liedkunst. En de plannen voor een tweede festival in mei 2017 nemen concrete vormen aan.

Daarvoor zijn draagvlak en continuïteit van financiering nodig. Dat zijn de concrete doelen van de Stichting Vrienden van het Liedfestival. De Vriendenstichting wil het festival mogelijk maken door het werven van vrienden (donateurs) voor de financiële ondersteuning van het festival en door middel van inzet bij activiteiten. Ter ondersteuning van het ILFZ in de komende jaren is op 8 februari 2016 de stichting Vrienden van het ILFZ opgericht.

Doelstellingen van de Vriendenstichting

De doelstelling van de Vriendenstichting is, statutair, het (doen) ondersteunen van activiteiten op het gebied van:

 1. het organiseren van zowel nationale als internationale muzikale evenementen op het gebied van vocale klassieke muziek;
 2. het bevorderen van talentontwikkeling op het gebied van klassieke zang;
 3. het bevorderen van regionale, nationale en internationale samenwerking tussen organisaties met dezelfde doelstelling;
 4. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Voor de komende jaren zijn de volgende meer concrete doelen geformuleerd:

 • Organisatie en werkprocessen opbouwen
 • Relatie met ILFZ concreet uitwerken
 • Aantal vrienden (minimaal) in 2016: 40, 2017: 100, 2018: 150
 • Ervaring opdoen met ondersteuning van de activiteiten rond het festival, zodat deze in de jaren daarna kunnen worden uitgebouwd.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Het directe doel van het ILFZ is het jaarlijks organiseren van het klassieke lied festival in Zeist voor liefhebbers van de liedkunst. Daaraan gekoppeld zijn educatie en participatie. In de vorm van bijvoorbeeld themalessen voor de bovenbouw van het primair onderwijs, een themaconcert voor lokale jonge talenten en een familieconcert in samenwerking met een kinderkoor en een amateur-projectkoor.

De Vriendenstichting heeft als doel deze activiteiten te ondersteunen met geld en inzet. De financiële bijdrage is bedoeld om de festivalkosten mee te dragen en om een buffer te vormen voor het financieringsrisico dat het ILFZ loopt.

Vrienden kunnen als ze dat willen onder coördinatie van het ILFZ bestuur ingezet worden bij de organisatie van het festival en het organiseren van nevenactiviteiten e.d.

De Vriendenstichting streeft naar een stabiele vriendenclub met voldoende inkomsten en vermogen om continuïteit van het festival over de jaren heen te bevorderen.

De website van het ILFZ is het primaire communicatiemedium voor het werven van vrienden; een speciale vriendenpagina is met dit doel onderdeel van de ILFZ site.
De Vriendenstichting sectie bevat daarnaast informatie over fiscale voordelen van het vriend worden en informatie met betrekking tot de ANBI status.
Nieuwsfeiten en heldere informatie over de tegenprestaties voor de donaties van vrienden maken uiteraard deel uit van de vriendenpagina.

Voorafgaand aan en tijdens het festival wordt extra gecommuniceerd voor werving van vrienden.
Bestellers van kaarten voor het festival via de website kunnen direct vriend worden en profiteren van kortingen.

Voor realisatie van het festival wordt zo nodig jaarlijks een uitkering aan het ILFZ gedaan. Daarnaast wordt zo mogelijk een redelijk vermogen opgebouwd dat als buffer kan dienen voor onzekere inkomsten in het volgende jaar en eventuele extra activiteiten.

Tenslotte wordt de inzet van vrijwilligers bevorderd voor de organisatie van het festival en het organiseren van nevenactiviteiten e.d.

Het volledige beleidsplan Vrienden ILFZ beleidsplan 01-01-2017 en de begroting Vrienden ILFZ begroting 01-01-2017.

Bestuur van de Vriendenstichting

Het bestuur van de SV bestaat uit:

 • Boudewijn van Grunsven (voorzitter)
 • Lucie Spreij (algemeen bestuurslid)
 • Ton Tekstra (penningmeester)
 • Wim Bekkers (secretaris)
 • Steven Matthijsen (adviseur)
 • Er is één vacature in het bestuur.

Lucie Spreij en Wim Bekkers zijn benoemd op voordracht van het bestuur van ILFZ.
De bestuursleden vervullen rollen in commissies van ILFZ.

Beloningsbeleid

De Stichting Vrienden van het Internationaal Lied Festival Zeist is ingericht als stichting met een bestuur. De stichting volgt de Code Cultural Governance voor transparant en goed bestuur. In het bestuur wordt een derde van de leden benoemd door de Stichting ILFZ, waardoor de relatie tussen beide stichtingen wordt geborgd. Het bestuur ontvangt geen vergoeding. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Verslag van de activiteiten

Het verslag van de activiteiten van de stichting over 2016 kunt u hier vinden.

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording van de stichting over 2016 kunt u hier vinden.

Overige informatie

Naam Stichting Vrienden van het Internationaal Liedfestival
RSIN 856055190
KvK-nummer 65295854
Postadres Cor Ruyslaan 12 3584GD Utrecht
Email [email vrienden@ilfz.nl]
Website www.ilfz.nl/vriendenstichting/
Bankrekening NL59 RABO 0309 8151 50

Culturele ANBI

De Vriendenstichting heeft de status van een culturele ANBI.

Dit betekent onder meer:

 • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting bij ontvangen erfenissen en schenkingen;
 • Donateurs kunnen giften aan de ANBI aftrekken van inkomstenbelasting (particulieren) en vennootschapsbelasting (bedrijven);
 • Voor giften aan een culturele ANBI geldt een extra giftenaftrek, deze bedraagt 25% voor particulieren en 50% voor bedrijven.